ملکی

ابطال سند مالکیت

ابطال سند مالکیت | نحوه اجرا ✔️| مرجع صالح رسیدگی | هزینه دادرسی | گروه وکلای رایمند

عنوان ها

در ابطال سند مالکیت در برخی از مواقع سازمان ثبت اسناد مطابق تقاضا مراجع قانونی مسولیت دارد. برخی از سند باطل و ثبت مالکیت کند. که این عمل بدون حکم دادگاه خواهد بود. بدین صورت اگر مصلحت عمومی اقتضا کند. مانند: حفظ منابع طبیعی، جنگل، و مراتع و همچنینجهات شرعی اقتضا کند مانند حفظ موقوفه. وهمچنین موارد اجتماعی اقتضا کند مانندتقسیم اراضی بین زارعین ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت میگیرد.

ابطال سند مالکیت یا اصلاح آن در هیئت نظارت

در برخی موارد ابطال سند مالکیت و یا اصلاح آن وظیفه را به هیئت نظارت محول شده است. الف- در صورتی که در اثر بی دقتی نویسنده در سند مالکیت و… خطایی اتفاق افتاده باشد.

ب- در صورتی که ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت دارای تفاوت و تناقض با سند رسمی باشد.

ج- در صورتی که ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت دارای تفاوت و تناقض با حکم نهایی دادگاه باشد.

د- در صورتی که خطایی در طی عملیات مقدماتی رخ دهد و در دفتر املاک نیز وارد شود.

ه- در صورتی که خطایی در عملیات تفکیکی اتفاق افتاده و در املاک نیز وارد شود.

مبایعه نامه

نوعی معاهده است که بین خریدار و فروشنده نوشته می شود. خریدار مشتری و ناظرها آن را امضا می کنند. که در این قرارداد به همه جزییات اشاره می شود و در صورت اتفاق افتادن مشکل و خطایی می شود در مراجع قانونی و قضایی به آن استناد کرد. به این صورت است که فروشنده دارایی را به خریدار می دهد و در عوض آن پولی دریافت می کند. بر این اساس وقتی که چنین معامله اتفاق می افتد می توان برای آن مبایعه نامه امضا کرد.

ابطال مبایعه نامه

وقتی که دوطرف باهم معامله ی انجام می دهند. شرایط و تعهداتی را در مبایعه نامه با توافق یکدیگر قرار می دهند. اگر هرکدام از آن ها این تعهدات را به آن عمل نکنند مبایعه نامه باطل می شود. و تا زمانی که شرایط و تعهدات رعایت نشود مبایعه نامه بی اثر خواهد بود.

نحوه اجرای حکم ابطال سند مالکیت

ابطال سند مالکیت در موقعی اتفاق می افتد که دارایی برعکس قانون و واقعیت به ثبت رسیده باشد. و درخواست کنندگان باطل کردن سند مالکیت را بخاطر همچون جعل یا عدم رعایت مقررات ثبت شده در سند را از دادگاه داشته باشند. اسنادی که از ادارات ثبت اسناد و املاک صادر می شود سند رسمی قلمداد می شوند. و اسناد معتبر بوده و امکان بی ثباتی در آن وجود ندارد. ولی در شرایط خاصی برای بی اثر کردن این گونه اسناد پیش بینی شده است. که برپایه آن می توان دعوای ابطال سند رسمی از جمله اسناد مالکیت را به بحث گذاشت.

مدارک لازم برای طرح دعوای ابطال سند ملکی

 • مدارک ماهیتی 2- سند رسمی مالکیت 3- سند رسمی گذشته ( در حالی که لغو شده باشد ) 4- جهاتی که طالب ، خود را بر پایه آن ذینفع می داند

ابطال سند مالکیت انتقال

ابطال سند مالکیت انتقال به دلیل های متعددی در دادگاه مطرح می شود. ممکن است خواستار دعوا به خاطر بی اعتباربودن دادوستد، تقلبی بودن سند انتقال، عدم شایستگی یکی از طرفین، باطل کردن دادوستد، باطل کردن عملیات اجرایی و … این دعوا را بحث گذاشت. و ابطال سند مالکیت انتقال رخ خواهد داد.

دلایل ابطال سند مالکیت انتقال

ابطال سند مالکیت انتقال به دلایل متعددی رخ خواهد داد. مانند:

 • ادعای متقاضی بر بی اعتباری دادوستد موضوع سند
 • فسخ یا باطل کردن دادوستد مبنای سند انتقال
 • لغو عملیات اجرایی که سند مقصود در نتیجه آن فرستاده شده است
 • باطل کردن نظر هیات داوری موضوع ماده 147 قانون ثبت

معامله نسبت به ملک با مساحت معین

اگر زمینی به داشتن مساحتی مشخص فروخته شود. بعد مشخص شود که اندازه آن کوچک تر است. خریدار حق باطل کردن معامله را دارد. و اگر مشخص شود مساحت آن بزرگتر است. خریدار می تواند آن را ابطال سند مالکیت کند. به غیر از اینکه هردوطرف محاسبه اشتباهی انجام داده باشند.

نکات مهم ابطال سند مالکیت

 • بیشتر سند ها در قالب یک قرارداد تنظیم می شود. ولی لزوما هرسندی قراردادی نیست.
 • در مورد سند های عادی می شود افزون بر ادعای جعل ادعای انکار و مردد بودن همچنین کرد. ولی در مورد اسناد رسمی فقط می توان ادعای جعل کرد و نه انکار و مردد بودن
 • ابطال سند غیر مالی است. به بیان دیگر خالی از ارزش عنوان سند به عنوان هزینه دادرسی هزینه ثابتی باید پرداخت شود. به غیر از اینکه لازم باشد دادوستد نیز ابطال شود. که در این مورد دعوای باطل کردن دادوستد خود به تنهایی دعوای مالی شمرده می شود.
 • بعد از باطل شدن سند و بعضی به طبع آن باطل کردن دادوستد همه چیز و همه اجزای رابطه به زمان قبل از تنظیم سند بر می گردد.

ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت

زمانی که صاحب سند مالکیت معارض در فرصت قانونی 2 ماه از زمان ابلاغ و هشدار قانونی اداره ثبت به او نسبت به رجوع به دادگاه و تقویم گواهی دادخواست اقدام نکند و طرف مقابل پس از فرجه مذکور از دادگاه گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت کند و به اداره ثبت تحویل دهد. در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه و راسا اقدام به ابطال سند مالکیت مخالفت می کند.

اسناد صوری

خرید و فروش صوری همانگونه که از اسم آن معلوم است. مفهوم آن این است که در واقع از لحاظ ظاهری مبادله ی انجام می شود ولی در واقعیت خرید و فروشی انجام نمی شود. و بخاطر اینکه قصد مبادله در آن وجود ندارد قانونا و شرعا باطل است. نمونه برجسته این نوع مبادله این است که فردی زمین خود را در ظاهر و در قالب خرید و فروش بنام شخص دیگری انجام دهد. تا او بتواند وام بگیرد در همین موقع به خاطر اینکه قصد دادوستد وجود ندارد. معامله صوری و باطل است. وحتی اگر خریدار صوری بخواهد مالک زمین را از ملک بیرون کند و مالک ثابت کند که دادوستد صوری بوده معامله باطل می شود.

همچنین بخوانید:  اثبات مالکیت زمین بدون سند

اسناد معجول

یکی از جرم های وابسته با جعل کردن اسناد معجول است. مفهوم آن این است که یک شخصی از سندی که خود درآورده و یا ازدیگران تقلب کرده است بهره گیری کرده و به طریقی از آن استفاده کند. مطابق قانون اگر شخصی با علم اینکه بداند سند جعلی است و اگر از آن سند و نوشته استفاده کند. به جرم استفاده از سند معجول مرتکب شده است و در این صورت اگر سند جعلی استفاده شده سند رسمی باشد. مرتکب به ۶ ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین جرم سند معجول کاملا متفاوت با جرم جعل است. و اگر شخصی سندی را جعل و از آن استفاده کند. به مجازات هردو عمل محکوم می شود.

مرجع رسیدگی ابطال سند مالکیت

بررسی به دعوای ابطال سند مالکیت تنسیق در قابلیت دادگاه عمومی حقوقی است. و بررسی به خطاهایی که در اسناد تضمینی که شامل اصلاح سند باشد. به غیر از اینکه به حقوق مکتسبه زارع صاحب وضع آسیبی وارد شود در صلاحیت شورای ارضی است.

هزینه دادرسی دعوی ابطال سند مالکیت

مبلغ دادرسی ابطال سند مالکیت بستگی به این دارد که سند مورد نظر چگونه سندی است. به طوری که سندی شکایت آن باطل شده است سندی غیر مالی باشد مبلغ ابطال سند مالکیت آن غیر مالی می شود. و به طوری که درخواست باطل شدن آن شده باشد سند غیر منقول باشد. مبلغ آن مساوی با ارزش منطقه ای حساب می شود و اخذ می شود. و در آخر به طوری که سند یاد شده مالی باشد مساوی است با قیمتی که تقویم می شود مبلغ دادرسی گرفته می شود.

تفاوت سند رسمی و سند مالکیت

 • درواقع باید گفت تشریفات صدور این دو باهم مختلف است.
 • یکی دیگر از موارد این است که ثبت ملک این مفهوم را می دهد که تشریفات آن به پایان رسیده و از آن به بعد ملک ثبت شده نامیده می شود. اما در سند رسمی خرید و فروش ملک ثبت شده مفهوم آن دارد که دادوستد فی مابین با انجام تمام قوانین و مقررات به درستی با مشتری انتقال داده شده است
 • ما در سند مالکیت اطلاعاتی در مورد ملک داده می شود و نشانگر نوشته های دفتر املاک است. ولی در سند رسمی آنچه منعکس می شود این است که آخرین نقل وانتقال انجام شده نسبت به ملک ثبت شده باشد.
 • یک دیگر از تفاوت آن ها این است که محل رجوع این دو است که سند مالکیت اداره ثبت به عهده دارد اما در سند رسمی دفتر اسناد رسمی آن را به عهده دارد.

ابطال سند مالکیت رایمند

مجموعه وکلای رایمند با همکاری وکلای متخصص و با تجربه خود توانایی ارائه بهترین خدمات، مشاوره و وکالت را در حوزه های مختلف حقوقی به موکلان دارد. به همین علت افراد با کمک گرفتن از وکلای مجموعه رایمند می توانند بهترین نتیجه را در پرونده های ابطال سند مالکیت نمایند.

لیست وکیل ابطال سند مالکیت

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه
تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل حسن اسماعیلی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


هدیه عرفانیان (امور ثبت برند و شرکت ها) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

 

هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
 • کارشناس حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • خدمات ویژه شرکت های تجاری اعم از نمایندگی در انواع مذاکرات،داوری و مصالحه، ثبت برند و…
 • حدود 10 سال سابقه کاری

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل فاطمه مرادی حقیقت تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از 17 سال سابقه وکالت

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل دکتر حسین مروج تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستریدکترای حقوق خصوصی
 • دکترای حرفه ای مشاوره حقوقی DBA
 • استاد دانشگاه های آزاد و دانشکده علوم و فنون نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • مدیر حقوقی نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل ملیحه سنگ سفیدی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری
ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری

 

 • وکیل دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق
 • عضو وکلای مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

فریبا رنجبر کارآموز وکالت
فریبا رنجبر کارآموز وکالت
 • کارآموز وکالت
 • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

 

لیست پرونده های موفق وکلای رایمند

1.تبرئه شدن و آزادی فردی که متهم به قتل با سلاح گرم شده بود.

2.پیروزی در پرونده زمین خواری زمینی به ارزش۳۰۰ میلیارد تومان.

3.پرونده تبرئه شدن شخصی که متهم به 73 فقره دزدی از منازل شده بود.

4.باز پس گیری 10 میلیارد تومان پول کلاهبرداری شده و زندانی شدن متهمین.

5.موفقیت در پرونده 400 کیلو مواد مخدر که باعث دستگیری باند مواد مخدر شد.

6.گرفتن رفع اتهام برای موکلی که متهم به رابطه نامشروع و زنای محصنه شده بود.

7.تبدیل حکم تولید، نگهداری و فروش ۱۵۰ لیتر مشروبات الکلی از شلاق به جزای نقدی.

8.گرفتن حکم اعدام فردی که نامزدش را سوزاند و فیلم وی را در فضای مجازی منتشر کرد.

9.گرفتن حکم اعدام و دریافت دیه برای شخصی که متهم به سرقت مسلحانه و تجاوز به یک خانم شد.

10.موفقیت در پرونده جعل سند زمین و فروش مال غیر که در نتیجه گرفتن خسارت و حبس برای متهمین شد.

و …

وکالت تخصصی

لطفا به این نوشته امتیاز بدهید

135
امتیاز کاربران: 5 ( 1 رای)

نوشته های مشابه

5 دیدگاه

 1. سلام خسته نباشید خدمت شما. هبه گفتاری طبق استشهادیه محلی از شخص متوفی که نسبت درجه یک داره قبول میشه در دادگاه؟ارزش قضایی دارد؟

  1. پاسخ وکیل پایه یک دادگستری آقای اسماعیلی: کسی که شهادت میدهد باید به اصل موضوع شهادت بدهد نه اینکه شنده که متوفی گفته هبه کردم .باید خودش شاهد هبه باشد

 2. سلام استاد گرامی مستاجر ما با وجود تمکن مالی اجاره منزل ما را سه ماهست پرداخت نکرده و با اعتراض ما چک ثبت نشده ای تحویل داد که نقد نشدچگونه از ایشان شکایت کنم؟؟؟

  1. پاسخ وکیل پایه یک دادگستری آقای اسماعیلی: اولآ میتوانید به استناد اینکه اجاره بها را به تاخیر انداخت است حکم تخلیه واحد آپارتمان را بگیرید و مورد دیگر به ایشان اظهار نامه بدید که چک را ثبت نمایید و در غیر این صورت به جرم کلاهبرداری وثبت نکردن چک از ایشان شکایت نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا

رزرو مشاوره با وکیل