خانواده

اعتراض به حکم مهریه

اعتراض به حکم مهریه | وکیل | عدم پرداخت مهریه | عندالاستطاعه | عندالمطالبه | وکلای رایمند

اعتراض به حکم مهریه به این معناست که زن و مرد نسبت به حکم صادره توسط دادگاه بدوی معترض هستند. به همین جهت برای تغییر آرای صادره به حکم مهریه، دادگاه تجدید نظر تشکیل و زن یا مرد اعتراض به حکم مهریه خود را عنوان میکنند. همچنین پس از فوت مرد نیز پس از انجام انحصار وراثت؛ امکان مطالبه مهریه و اعتراض به مقدار آن می باشد که وکیل اعتراض به حکم مهریه در اینجا نقش خود را ایفا کرده و کسی در دادگاه تجدید نظر موفق خواهد شد که عملکرد قابل قبول داشته و ادله کافی جهت اعتراض به حکم مهریه را داشته تا رضایت دادگاه نسبت به حکم مهریه صادرشده را جلب کند.

اعتراض به حکم مهریه توسط مرد

اگر زن دعوی مبنی بر پرداخت مهریه در دادگاه مطرح کند و دادگاه به شکل غیابی رای دهد، مرد به دنبال حکم صادره موظف به پرداخت مهریه میشود. به شرطی مرد می تواند میتواند اعتراض به حکم مهریه داشته باشد که به دادگاه ثابت شود کل مهریه یا بخشی از آن توسط مرد به زن پرداخت شده و یا زن کل و یا قسمتی از مهریه خود را بخشیده است. در این صورت اعتراض به حکم مهریه برای مرد امکان پذیر است.
زن و اعتراض به حکم مهریه
همچنین زن نیز میتواند اعتراض به حکم مهریه داشته باشد. ممکن است که مرد توان و تمکن مالی لازم جهت پرداخت مهریه را داشته اما دادگاه در پی صدور حکم مهریه این مورد را در نظر نگرفته و حکم به تقسیط مهریه دهد. در اینصورت زن میتواند اعتراض به حکم مهریه داشته و با پیگیری این اعتراض به حکم مهریه را به دادگاه تجدید نظر بکشاند.

تعریف مهریه

مالی که مرد موظف است به موجب عقد نکاح آن را به زن بپردازد، مهریه نام دارد. باید توجه داشت که لزوم پرداخت مهریه توسط مرد، بدین معنا نیست که عقد نکاح فاقد مهریه باطل یا بعد از عقد نکاح امکان تعیین مهریه نباشد. طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به محض انجام عقد نکاح، مهریه به عنوان دارایی زن تلقی شده و اختیار آن را دارد که هر تصمیمی درباره مهریه خود بگیرد.
عدم پرداخت مهریه و ابطال عقد
یکی از مسائل مهمی که وجود دارد این است که اگر در عقد نکاح به صورت مشروط ذکر شود که در صورت عدم پرداخت مهریه توسط مرد در مدتی مشخص، عقد باطل است، نکاح و مهریه صحیح بوده اما شرط ذکر شده باطل می باشد. زن میتواند مهریه خود را در دادگاه اجرا گذاشته و در صورت اعتراض، اعتراض به حکم مهریه خود را پیگیری کند.
تمکن مالی مرد در اعتراض به حکم مهریه
اگر مردی توان مالی لازم برای پرداخت را داشته ولی اقدامی برای پرداخت نکند و دادگاه حکم قابل قبولی ندهد زن حق اعتراض به حکم مهریه را داشته و میتواند اعتراض به مهریه خود را به دادگاه تجدید نظر ببرد. همچنین مرد نیز میتواند با توجه به تمکن مالی خود اعتراض به حکم مهریه داشته باشد. همانطور که در بالا اشاره شد مرد اگر بخش یا کل مهریه را پرداخت کرده باشد حق اعتراض به حکم مهریه داشته و میتواند اعتراض به حکم مهریه را در دادگاه تجدید نظر پیگیری کند.

مواردی که مهریه را شامل میشوند

طبق قانون ۱۰۷۸هر آنچه که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان به عنوان مهریه قرار داد. هر کدام از این اموال که زن بتواند مالکیت روی آن داشته باشد که در تملک مرد باشد، زن میتواند از آن به عنوان اثباتی جهت اعتراض به حکم مهریه استفاده کند.
اگر یک زوج، مهریه را برابر وجهی نقد قرار دهند و بعد از سال ها زن اقدام به دریافت مهریه کند، مقدار مهریه متناسب با تورم و تغییر قیمت سالانه محاسبه شده و مرد موظف است به اندازه مقدار گفته شده مهریه زن را بپردازد. اگر مقدار مهریه صادره توسط دادگاه مورد قبول نباشد، زن میتواند با ادله کافی اعتراض به حکم مهریه داشته و آن را در دادگاه تجدید نظر پیگیری کند. اموالی که میتوان به عنوان مهریه و قبول کرده و در اعتراض به حکم مهریه به تملک آنها استناد کرد:
• اموالی که عین باشند مانند زمین، خانه، ملک، اجاره خانه و یا درختان یک باغ
• اعمالی انسانی مثل آموزش یک هنر یا فن با درخواست خود زن
• هر گونه حق مالی مانند حق تحجیر (حقی که به واسطه ی سنگ چینی در زمین مواتی بدست آمده باشد) و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد

مهریه عندالمطالبه

مهریه ای که زن در هر زمان دلخواهی میتواند آن را از مرد طلب کرده و مرد موظف است آن مقدار مهریه را به همسرش پرداخت کند، مهریه عندالمطالبه می گویند. در شرایطی که مرد توان پرداخت مهریه به شکل کامل را داشته و دادگاه رای به تقسیط دهد و یا مواردی مشابه این، زن میتواند حق اعتراض به حکم مهریه را دارد. در شرایطی که مرد توان مالی لازم برای پرداخت مهریه را نداشته و بتواند این ناتوانی را ثابت کند، دادگاه مهریه را قسط بندی میکند و در غیر این صورت، مرد حق اعتراض به حکم مهریه را دارد.

مهریه عندالاستطاعه

مهریه ای که در آن پرداخت مهریه از طرف مرد مشروط به توانایی کافی مالی میباشد، مهریه عندالاستطاعه گویند. در این نوع از مهریه شرط توانایی مرد در پرداخت یکجای مهریه میباشد که اثبات خلاف بودن این موضوع بر عهده زن است. اگر زن بتواند اثبات کند که مرد تمکن مالی لازم را جهت پرداخت مهریه دارد، میتواند اعتراض به حکم مهریه داشته باشد. همچنین مرد نیز در صورتی که اعتراضی به حکم داشته باشد، میتواند اعتراض به حکم مهریه صادره از دادگاه را در دادگاه تجدید نظر مطرح کند.

انواع مهریه

با عنایت به شیوه پرداخت و دریافت مهریه، مهریه به سه دسته تقسیم میشود:

مهریه مهر المسمی

یکی از انواع مهریه که در آن مالی مشخص شده و با توافق طرفین تحت عنوان مهریه تعیین می شود، مهر المسمی می باشد. در واقع این نوع مهریه همان مهریه معمولی میباشد که در جامعه به شکل رایج به هنگام عقد مشخص میگردد. همچنین زوجین میتوانند شخص سومی را که داور خوتمده میشود معین کرده تا او مهریه ای را برای عقد نکاح در نظر بگیرد.

اعتراض به حکم مهریه مهرالمسمی

زن یا مرد به هنگام اجرا گذاشتن مهریه در دادگاه میتوانند نسبت به حکم صادره از دادگاه با ارائه ادله کافی اعتراض به حکم مهریه خود را در دادگاه تجدید نظر دنبال کنند. اعتراض به حکم مهریه میتواند به صورت دو سویه هم از جانب مرد و هم از جانب زن پیگیری شود.
پرداخت مهریه مهرالمسمی توسط مرد دو حالت دارد:
• اگر رابطه زناشویی شکل گرفته باشد، مرد موظف به پرداخت کل مهریه میباشد.
• اگر رابطه زناشویی شکل نگرفته باشد، مرد موظف به پرداخت نصف مهریه میباشد.
اعتراض به حکم مهریه در صورت ارائه ادله کافی حق دو طرف میباشد.

مهریه مهر المثل

یکی دیگر از انواع مهریه مهر المثل می باشد. اگر طرفین در هنگام عقد مهریه ای را تعیین نکرده باشند به این معنا نیست که زن استحقاق دریافت مهریه را ندارد. بر اساس ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی هرگاه در عقد مهریه ذکر نشده باشد و مرد با زن نزدیکی داشته و بعد از آن قصد طلاق دادن زن را داشته باشد، زن مستحق مهر المثل خواهد بود.

اعتراض به حکم مهریه مهرالمثل

زن میتواند در دادگاه های تجدید نظر اعتراض به حکم مهریه خود را پیگیری کند. در صورتی که مهریه در زمان عقد مشخص نگردیده باشد، میزان مهریه بر اساس عرف جامعه تعیین میگردد.
طبق ۱۰۹۱ قانون مدنی معیار هایی برای تعیین مهریه زن در این شرایط وجود دارد. با توجه به این موضوع و آرای صادره مشخص کردن میزان مهرالمثل به وسیله کارشناس رسمی دادگستری انجام می پذیرد. زن میتواند اعتراض به حکم مهریه داشته و میتواند پس از اعتراض به حکم مهریه آن را در دادگاه تجدید نظر پیگیری کند.

مهریه مهر المتعه

یکی دیگر از انواع مهریه مهرالمتعه می باشد. طبق ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی، هر گاه در هنگام عقد مهریه مشخص نشود و مرد قبل از نزدیکی قصد طلاق دادن زن را داشته باشد، زن استحقاق دریافت مهریه را دارد. این نوع مهریه را مهرالمتعه میگویند.

اعتراض به مهریه مهرالمتعه

زن و مرد میتوانند در پی احکام صادر شده دادگاه اعتراض به حکم مهریه داشته باشند. همچنین طبق ۱۰۹۴ قانون مدنی برای تعیین این نوع مهریه وضعیت مرد از لحاظ مالی مورد بررسی قرار میگیرد. برای همین موضوع طرفین میتوانند اعتراض به حکم مهریه خود را در دادگاه تجدید نظر پیگیری کنند. در تعیین این نوع مهریه به سه معیار توجه میکنیم:
• مهریه ای در زمان عقد تعیین نگردد
• رابطه زناشویی شکل نگرفته باشد
• در تعیین مقدار مهریه وضعیت مالی مرد مورد بررسی قرار گرفته شده باشد

اعتراض به حکم مهریه در دادگاه تجدید نظر

اعتراض حقی است که قانون به معترض داده است تا نسبت به دادگاه بدوی داشته باشد. چرا که گاهی اوقات به دلیل عدموجود مستندات و ادله کافی، راه دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر متفاوت خواهند بود. اعتراض به حکم مهریه هم در این دسته قرار میگیرند. البتهاستفاده نادرست از این حق جزء از اینکه باعث اطاله دادرسی می شود، هیچ نتیجه ی دیگری نخواهد داشت و اعتراض به حکم مهریه نیز نتیجه ای نخواهد داشت.

اعتراض به حکم مهریه غیابی

طبق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم علیه غایب حق دارد به رای غیابی اعتراض نماید. یکی از روش های اعتراض به حکم مهریه که غیابی صادر شده، واخواهی می باشد. واخواهی روشی برای اعتراض به حکم مهریه صادره از دادگاه می باشد. در خصوص اعتراض به حکم مهریه که غیابی صادر شده می توان از واخواهی استفاده کرد. واخواهی تنها برای اعتراض به حکم غیابی کاربرد دارد. اعتراض به حکم مهریه که غیابی صادر شده از طریق واخواهی، در همان دادگاهی که رای را صادر کرده، پیگیری میشود.

نقش وکیل اعتراض به حکم مهریه

یک وکیل مجرب در اعتراض به حکم مهریه روند اعتراض به حکم مهریه را سریع تر و کم اشتباه تر میکند. در این صورت کمک بسیاری به شخص مطالبه کننده می‌کند. ما در گروه وکلای رایمند با حضور وکلایی با تجربه میتوانیم به شما در پیگیری حقوقتان در پرونده های اعتراض به حکم مهریه کمک کنیم.

لیست وکیل اعتراض به حکم مهریه

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه
تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل حسن اسماعیلی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


هدیه عرفانیان (امور ثبت برند و شرکت ها) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

 

هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
 • کارشناس حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • خدمات ویژه شرکت های تجاری اعم از نمایندگی در انواع مذاکرات،داوری و مصالحه، ثبت برند و…
 • حدود 10 سال سابقه کاری

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل فاطمه مرادی حقیقت تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از 17 سال سابقه وکالت

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل دکتر حسین مروج تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستریدکترای حقوق خصوصی
 • دکترای حرفه ای مشاوره حقوقی DBA
 • استاد دانشگاه های آزاد و دانشکده علوم و فنون نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • مدیر حقوقی نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل ملیحه سنگ سفیدی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری
ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری

 

 • وکیل دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق
 • عضو وکلای مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

فریبا رنجبر کارآموز وکالت
فریبا رنجبر کارآموز وکالت
 • کارآموز وکالت
 • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

 

پرونده های موفق وکلای رایمند

1.گرفتن رفع اتهام برای موکلی که متهم به رابطه نامشروع و زنای محصنه شده بود.

2.گرفتن حکم اعدام فردی که نامزدش را سوزاند و فیلم وی را در فضای مجازی منتشر کرد.

3.گرفتن حکم اعدام و دریافت دیه برای شخصی که متهم به سرقت مسلحانه و تجاوز به یک خانم شد.

و …

مزایای وکلای با تجربه گروه رایمند

 • سرعت دادن به روند پرونده
 • حضور در جلسات دادگاه بدون حضور موکل
 • حفظ اسرار واطلاعات موکل
 • شفاف سازی کردن موضوع برای موکل
 • پیگیری منظم روند پرونده
 • حق وکالت منصفانه
 • جذب اعتماد موکل و برقراری ارتباط موثر با او
 • انجام فعالیت های حقوقی با بروزترین سیستم حقوقی
 • به روز بودن و اطلاع از آخرین قوانین کشور و برخورد مناسب با موکل و قاضی موکل

وکالت تخصصی

لطفا به این نوشته امتیاز دهید:

75
امتیاز کاربران: 4.65 ( 3 رای)

نوشته های مشابه

14 دیدگاه

  1. با سلام و وقت بخیر. اگر صیغه نامه داشته باشند و همچنین میزان مهریه ایشان در محضر ثبت ازدواج، مشخص گردیده باشد و یا به صورت مکتوب و دستی نوشته شده باشد، امکان پیگیری میسر است. اما در هر صورت ارثی به زوجه تعلق نمیگیرد.

 1. سلام اگه همسر فوت شده باش ولی به اسمش هیچی نباش چی ..میشه مهریه رو از پدرشوهر گرفت

  1. با سلام و وقت بخیر. بله در صورت فوت همسر مهریه از پدر ایشان قابل دریافت است.

 2. این مهریه رو بالا بریم پاین بیایم باید بدیم وجالب این هست که اگر زن بمیره خانواده زن پدر مادر می تونن مهریه رو از شوهرش بگیرن 😢😢

 3. سلام،من پدربزرگم بازنشسته ی ارتش بودن بعداز فوتش مستمری به عمه ام انتقال یافت،چند ماهیه عمه ام فوت کرده ،رفتم کانون ارتش گفتن چون قیم بودنشون کتبی ننوشته ومدرکی نداری که پدربزرگت کفالت تورو داشته نمیتونی بگیری.الان شنیدم که به نوه ی پسری تعلق میگیره.کجاباید اقدام کنم؟

  1. پاسخ وکیل پایه یک دادگستری آقای شاکری نیا: بعید میدونم چون شما در طبقه دوم ارثیه قرار دارید و پدرتون قبل از پدربزرگتان فوت شدن

 4. اگه بخوایم وکالت طلاق به زن بدیم و شرط این باشه ک مهریشو ببخشه آیا بعدا. میتونه دردسر ساز بشه؟

  1. پاسخ وکیل پایه یک دادگستری آقای شاکری نیا: اگر اخذ طلاق فقط در قبال بخشش مهریه و حقوقی مالی زوجه باشد مشکلی پیش نخواهد آمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا

رزرو مشاوره با وکیل